POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Korzystając w sposób odpowiedzialny z informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, spółka Gr. Sarantis S.A (w odniesieniu do której dalej stosuje się określenie “Spółka” lub “my”) stara się oferować Państwu obsługę, która spełni potrzeby osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Zobowiązani jesteśmy szanować Państwa prywatność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych i prywatności.Przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega niniejszym warunkom, stosownym przepisom zawartych w ramach prawnych Grecji oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, włączając w to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2016/679), a także stosownym decyzjom, wytycznym i regulacjom wydanym przez grecki organ ochrony danych. Polityka prywatności („Polityka”) wchodzi w skład „Warunków korzystania z naszej witryny internetowej”, stanowi ich integralną część i może być zmieniana. Zalecamy regularnie sprawdzanie naszej Polityki ochrony danych, abyście Państwo zawsze posiadali aktualne informacje na temat  wszelkich zmian.  Odwiedzając naszą Witrynę internetową i poruszając się po niej, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę ochrony danych w jej brzmieniu obowiązującym w danym czasie. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, zadbamy o to, aby w naszej Witrynie umieszczone zostało stosowne powiadomienie dla osób odwiedzających. W niniejszej Polityce wyjaśniono sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, wiadomości e-mailowych, które wysyłamy, oraz aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „Platformą” – jeżeli mowa o tylko o jednej witrynie internetowej, należy stosować pojęcie „Witryna internetowa”),  które zawierają odnośnik do niniejszej Polityki ze wszelkimi późniejszymi zmianami. W niniejszej Polityce opisano również sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe, które nam Państwo przekazujecie.  Zawarto w niej również informacje dotyczące dokonywanych przez Państwa wyborów w zakresie wykorzystywania, dostępu, przekazywania, korygowania oraz usuwania swoich informacji osobowych. 1 Informacje przez nas gromadzone Gromadzimy informacje na Państwa temat po to, aby realizować swoje usługi. Aby móc na jak najwyższym poziomie świadczyć swoje usługi na Państwa rzecz, a także wypełniać zadania wynikające ze stosunku łączącego nas z Państwem, kluczowe znaczenie ma dla nas możliwość gromadzenia i wykorzystywania informacji zgodnie z niniejszą Polityką. 1.1 Informacje przekazywane przez Państwa Gdy podajecie Państwo swoje dane w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego bądź innych aktualnych informacji i/lub w celu zgłoszenia się do oferowanych programów/zakupu towarów/usług z naszego sklepu internetowego, gromadzimy i przechowujemy Państwa dane wyłącznie w wymienionych niżej celach. W tym kontekście gromadzimy podawane przez Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, informacje dotyczące karty kredytowej, datę urodzenia lub płeć. 1.2 Informacje gromadzone przez nas automatycznie Gdy korzystacie Państwo z Witryny internetowej, Państwa urządzenie automatycznie przekazuje nam informacje, dzięki czemu możemy zareagować i dopasować naszą odpowiedź do Państwa potrzeb. Informacje, które gromadzimy w sposób automatyczny, obejmują informacje techniczne na temat Państwa komputera, np.  Państwa adres protokołu internetowego (IP) lub inny identyfikator urządzenia, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie, oraz wersję systemu operacyjnego.  Informacje, które gromadzimy, mogą także obejmować informacje dotyczące użytkowania oraz statystykę dotyczącą Państwa aktywności w Witrynie. Informacje takie mogą obejmować adresy naszych stron internetowych, które Państwo odwiedziliście, adresy stron odsyłających oraz końcowych, liczbę odsłon, długość pobytu na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, dane lokalizacyjne (jeżeli na swoim urządzeniu mobilnym aktywowaliście Państwo dostęp do swojej lokalizacji), a także inne informacje na temat sposobu, w jaki korzystaliście Państwo z Platformy. Informacje te gromadzone są za pomocą Plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia. Zdecydowanie zalecamy Państwu zapoznanie się naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”, aby dowiedzieć się więcej o tych plikach, sposobie, w jaki je wykorzystujemy, oraz o sposobie, w jaki możecie Państwo kontrolować wykorzystywanie takich plików.   2 Dlaczego gromadzimy Państwa informacje Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w poniższych celach:
Cel Wyjaśnienie
Świadczenie usług   Gdy korzystacie Państwo z naszej Witryny, musicie podać swoje dane osobowe. Gromadzimy Państwa dane osobowe, aby zaoferować Państwu usługi, których żądacie, aby sprostać Państwa potrzebom podczas korzystania przez Państwa  z naszych usług, i/lub aby skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z realizacją naszych usług.  
Przekazywanie Państwu aktualnych informacji   Jeżeli wyrazicie Państwo swoją zgodę poprzez zarejestrowanie swoich danych w polu subskrypcji na nasz biuletyn informacyjny, to zarejestrujemy Państwa dane i będziemy przesyłać Państwu biuletyny oraz aktualne informacje.  
Doskonalenie   Przechowujemy Państwa dane oraz historię korzystania z naszych usług, aby tworzyć statystyki, które pozwalają nam lepiej oceniać wizyty oraz sposób poruszania się użytkowników po naszej witrynie po to, aby ulepszać znajdujące się na niej treści oraz strukturę naszej witryny.  
Materiał marketingowy   Jeżeli wyrażacie Państwo swoją zgodę, to korzystamy z Państwa danych kontaktowych po to, aby się z Państwem skontaktować, w celu przesyłania Państwu materiałów marketingowych oraz informowania Państwa o wszelkich specjalnych ofertach/rabatach bądź innych działaniach promocyjnych.  
Reklama ukierunkowana   Jeżeli wyrazicie Państwo swoją zgodę na otrzymywania reklam ukierunkowanych na podstawie Państwa preferencji lub segmentacji klientów, to skorzystamy z zautomatyzowanych środków do przetwarzania informacji, które Państwo przekazujecie, oraz historii  operacji dokonanych przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, aby przesyłać Państwu wiadomości, specjalne oferty oraz materiały promocyjne odpowiadające Państwa profilowi i preferencjom.  
  Jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych gromadzonych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”. 3 Odbiorcy Państwa danych Dostęp do Państwa danych może być udzielony wyłącznie naszym należycie upoważnionym pracownikom lub partnerom biznesowym, którzy działają w naszym imieniu w zakresie realizacji wymienionych wyżej celów przetwarzania, oferując swoje usługi informatyczne w celu rejestracji i przechowywania Państwa danych, obsługi naszej witryny i/lub usług w zakresie obsługi klienta i/lub rozsyłania wiadomości marketingowych bądź przeprowadzania badań rynkowych. 4 Długość okresu przetwarzania Okresy  przechowywania przez nas danych mogą znacząco się od siebie różnić w zależności od rodzaju informacji oraz sposobu ich wykorzystywania. Długość takich okresów przechowywania oparta jest na kryteriach, do których należą: prawnie obowiązujące okresy przechowywania, trwające lub potencjalne spory, przynależne nam prawa własności intelektualnej lub prawa własności, wymagania umowne, dyrektywy lub potrzeby operacyjne, a także archiwizacja danych historycznych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 5 lat od momentu, kiedy ostatni raz korzystaliście Państwo z naszych usług. Państwa dane zostaną w związku z tym usunięte, chyba że odnowicie Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie. W dowolnym czasie możecie Państwo zażądać, abyśmy zaprzestali przekazywania Państwu materiałów marketingowych i/lub usunęli Państwa dane. 5 Prawa, które Państwu przysługują Nasza spółka gwarantuje przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia Państwu możliwość skorzystania z takich praw. Macie Państwo prawo zażądać: 5.1 Dostępu do swoich danych osobowych.   5.2 Poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niepełne.   5.3 Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw przysługujących Gr. Sarantis S.A lub osobom trzecim, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny albo w celu obrony przysługujących nam praw przed sądem lub innymi organami.   5.4 Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tylko do określonych celów   5.5 Wycofania w dowolnym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i/lub na potrzeby reklamy ukierunkowanej, w drodze przesłania wiadomości e-mailowej lub pisemnego żądania na adres dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W takim przypadku, proces przetwarzania zostanie przez nas zawieszony, niemniej jednak nie wpłynie to na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu takiego wycofania. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, zalecamy Państwu skorzystanie z naszego „Formularza żądania osoby, której dane dotyczą” i przedłożenia go zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w naszej witrynie www.sarantisgroup.com. Możecie Państwo także wysłać do nas wiadomość e-mailową albo pisemne żądanie korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej.   Jeżeli sądzicie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony danych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do greckiego organu ochrony danych.(www.dpa.gr) Dane kontaktowe: SARANTIS SA, 26 Amarousiou - Halandriou, 15125 Ateny, Grecja Tel.: +30 210 6173000 dpo@sarantisgroup.com it_gdpr@sarantisgroup.com